Vanliga frågor

Strandstråket

Frågor och svar

Ta reda på allt du behöver veta om Strandstråket i Lomma. Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Om du inte finner svar på det du söker så rekommenderar vi att kontakta oss, så hjälper vi dig.

När är det dags för inflyttning?
Preliminärt kvartal 2, 2026.
Vem sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningarna?
Interim styrelse (byggande styrelse) fram till första föreningsstämma (ca 4 månader efter inflytt)
Vad ingår i avgiften?
  • Värme
  • P-plats
  • Städning av trapphus/entréer
  • Utvändig skötsel
  • Skötsel av gemensam pool:
  • Drift av pool med värme/kemikalier/poolstäd/etc under 3 månader
  • Uppstart och stängning av pool vid säsong

Notera: Vill BRF ha den öppen längre går detta att lösa med föreningens egna medlemmar.

Finns det hiss?
Ja
Hur värms huset upp?

Fjärrvärme

Kommer det att finnas radiatorer/element, golvvärme?

Det sitter vattenburna radiatorer, under/framför fönster. Radiatorer kan även förekomma i badrum.
Elburen komfortvärme i badrum finns att välja som tillval, se tillvalslistan.

Vilken är takhöjden i lägenheterna?
2,7 m
Kan man göra tillval?

Ja, se separat tillvalskatalog, samt prislista.
Ingår personligt tillvalsmöte för att gå igenom val som går att göra och designa upp nya val.

Vilken köksleverantör?

Ballingslöv för alla inredningar,
Siemens för vitvaror
Samtliga materialval kommer att bli presenterat i tillvalskatalogen.

Kan man välja komfortvärme i badrummen?

Ja

Är alla badrum och gästtoaletter helkaklade?
Ja
Hur många parkeringsplatser finns det?

22 p-platser på föreningens mark.

Finns det möjlighet till laddplats? Hur fördelas de?

Ja: 3 st elbilsladdare med dubbla uttag.
Förberett för att kunna utökas (via tomrör ) i framtiden.
Utvecklaren överlåter fördelning och hantering av dessa platser till kommande BRF styrelse.

När/hur anmäler man sig till kö för de olika parkeringsplatserna? Vad kostar det?
Alla får tillgång till en parkeringsplats per lägenhet. Kostnadsfritt.
Var lämnas posten och tidningen?
I trapphusen på bottenplan.
Byggs Strandstråket med miljön i åtanke?
Ja, sedumtak samt stort fokus på grönområde med dagvattenhantering.
ingen miljöklassning på byggnaden.
Finns det någon gemensam gård?
Ja, och på den gemensamma gården finns även en gemensam pool.
Ingår förråd till varje lägenhet? Var finns de placerade?
Ja, se bofaktablad.
Finns det gemensamhetslokal eller övernattningslägenhet?

Nej.

Kostar tillvalen extra?
Kostnaden är beroende på val av ändring, se tillvalskatalog.
Kan balkongerna glasas in?
Det finns möjlighet att göra detta i ett senare skede där nya BRF styrelsen söker bygglov för detta och upphandlingar inglasning om det finns önskan av detta. Dock ej som tillval.
Är tomten friköpt?

Ja, tomten är friköpt.

Får en juridisk person köpa en lägenhet?

Nej.

Får jag köpa en lägenhet till mina barn?
Ja, men även den som ska bo i lägenheten måste stå som köpare på kontraktet.
Vad är det för garanti?

Garantitiden börjar gälla från att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för vitvaror, VVS och liknande är två år. Garantitiden på byggnadsarbeten och funktioner (hiss, värmepanna etc.) är fem år.

6 månader efter slutbesiktningen görs en särskild besiktning för att säkerställa att ev. fel och brister blivit åtgärdade efter slutbesiktningen och eventuella nya punktar vid inflytt kan bedömas direkt av besiktningsmannen, allt för att du som kund ska känna dig säker med ditt köp.

Två år efter godkänd slutbesiktning bekostar byggherren en garantibesiktning som görs av en oberoende besiktningsman, besiktningsmannen är densamma som gör slutbesiktningen. Inför slutbesiktningen har kunden möjlighet att möta och närvara vid besiktningen av deras egna lgh där bl.a. tillval gås igenom. Energideklaration bekostas av byggherren och ska vara klar vid tillträdet.

Vad händer med eventuellt osålda lägenheter?

De lgh som ej är förhandstecknade kommer att upplåtas till bostadsutvecklaren, senast 6 mån efter färdigställandet. Avgift kommer att betalas av bostadutvecklaren från färdigställandedagen.

Att bo i en bostadsrätt
Bostadsrätt
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som till sina medlemmar upplåter bostäder med bostadsrätt utan begränsning i tid.

Att köpa en bostadsrätt innebär att man betalar en insats och upplåtelseavgift för sin rätt att bo i föreningens hus. Du köper en andel. Medlem blir du genom att du äger en andel i föreningen. Medlemmarna äger och förvaltar föreningens hus och anläggningar som hör till föreningens mark.

Stadgar
Att inneha och bo i en bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. I föreningens stadgar finns upptaget vad som gäller i just din förening.

Styrelse
Bostadsrättsföreningen startas tidigt i ett projekt. I den första byggande styrelsen sitter tre personer som har lång erfarenhet inom juridik, ekonomi, fastighetsfrågor och byggteknik för nya bostadsrättsföreningar. Styrelsen tar alla beslut som behövs för att projektet ska bli bostäder. Det är styrelsen som också skriver under förhandsavtal och upplåtelseavtal.

Årsstämma
Varje år hålls en ordinarie årsstämma då medlemmarna träffas för att gå igenom föreningens årsredovisning och revisionsberättelse samt välja ny styrelse. Ledamöter från den byggande styrelsen har kvar sitt uppdrag ca 4-6månader efter tillträde och en ny styrelse tillträder vid första årsstämman efter tillträde.

Kostnadskalkyl = Brf budget
I kostnadskalkylen redovisas de beräknade kostnaderna som bostadsrättsföreningen kommer att ha för att uppföra hus, garage, innergård med mera. Där redovisas även föreningens bostäder, yta, insatser, årsavgift och andra avgifter som föreningen kommer att debitera medlemmarna. När en kostnadskalkyl är granskad av två intygsgivare utfärdar Bolagsverket ett tillstånd att ta emot förskott. Då kan förhandsavtal tecknas och förskottet faktureras. Förskottet är en del av insatsen.

Ekonomisk plan
Ungefär 6 månader före inflyttning (tillträdet) upprättas den ekonomiska planen för föreningen. Kostnadskalkylen är underlag till en ekonomisk plan. När ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket utfärdas ett tillstånd att upplåta bostäderna.

Trygg med ditt bostadsköp
Att köpa en ny bostad är ofta en av de största affärerna du gör. Då är det tryggt att garantier och försäkringar är tecknade för att skydda dig som köpare och bostadsrättsföreningens byggnation. Här redovisar vi några av de garantier och försäkringar som du berörs av under processen.

Förskotts- och insatsgaranti
Köparnas inbetalda förskott och insatser är garanterade genom försäkring. Bolagsverket kräver att sådan garanti utfästs för att tillstånd att ta emot förskott utfärdas och tillstånd att upplåta.

Fullgörandeförsäkring
Ett skydd som innebär att projektet och bostäderna blir färdigställda.

Entreprenadgaranti
Byggentreprenören ställer en femårig garanti på utfört arbete, räknat från godkänd slutbesiktning. Efter två år genomförs en garantibesiktning som samlar upp eventuella fel som kan anses hänförliga till byggnationen.

Garanti för osålda bostäder
Bostadsutvecklaren garanterar föreningen att förvärva osålda lägenheter i enlighet med de uppgifter som finns i Ekonomisk plan senast sex månader efter sista tillträdet. Bostadutvecklaren svarar även för månadsavgifter för osålda lägenheter till bostadsrättsföreningen tills dess att bostäderna säljs vidare.

Köpprocessen
1 – Förhandsavtal
Förhandsavtalet är det första avtalet som tecknas (vilket är ett juridiskt bindande avtal) när ni köper er bostad. Förhandsavtal är mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Innan förhandsavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens kostnadskalkyl, stadgar, förskottsgarantiförsäkring samt ett intyg från två intygsgivare. Bostadsrättsföreningens styrelse kommer i samband med att förhandsavtalet undertecknas pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med denna kontroll tas en kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och betalningsförmåga. Föreningen önskar även att man i detta skede redan kontaktat banken angående finansiering (lånelöfte) alternativt garanterar att finansiering löses privat. I samband med att förhandsavtal tecknas ska ett förskott om totalt 100 000 kr erläggas. Du som köpare ska erlägga förskottet inom en vecka efter att du mottagit ditt exemplar av förhandsavtal som då är undertecknat av bostadsrättsföreningen.

2 – Upplåtelseavtal
När bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd från Bolagsverket att upplåta lägenheterna tecknas ett upplåtelseavtal och i samband med detta beviljas medlemskapet. Innan upplåtelseavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens ekonomiska plan, stadgar, insatsgarantiförsäkring samt ett intyg från två intygsgivare. I samband med att du tecknar upplåtelseavtal erläggs en dellikvid om 10 %. Precis som tidigare inkluderas den dellikvid om 100 000 kr som man betalt sedan tidigare. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska de göra en prövning om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med denna kontroll tas en kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och betalningsförmåga. Detta gäller dock inte om du tecknat förhandsavtal sedan tidigare. Upplåtelseavtal beräknas att tecknas ca tre månader innan tillträdesdagen.

3 – Slutbetalning
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald till föreningen. Insatsen skall synas på BRF bankkonto i samband med utlämning av nycklarna till bostaden på tillträdesdagen.

4 – Inflyttning och tillträde
Preliminär inflyttning är kvartal 1, 2026. Definitivt tillträdesdatum meddelas senast tre månader innan inflyttning.

5 – Boendekalkyl
Om du önskar en skriftlig boendekalkyl, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

6 – Inredningsval
För din nya bostad finns en färdig originalinredning som ingår i priset. Det finns även ett brett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Efter signerat Förhandavtal kontaktas köparen av projektledare för tillvalshantering. Vid ett personligt möte går man igenom samtliga material i lgh, samt även beställa eventuella egna anpassningar och tillval. Betalning av tillval görs direkt till tillvalsleverantören och hanteras separat från lägenhetens köpeskilling med faktura från tillvalshanteraren. När beställning av tillval görs betalas 50% av tillvalskostnaden och resterande del betalas senast på tillträdesdagen.

7 – Besiktning
Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av Bostadsrättsföreningens sittande styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representant från bostadsrättföreningen och entreprenören samt utvecklarens projektledare. Efter avslutad och godkänd slutbesiktning bokas en separat lägenhetsbesiktning av er lägenhet inför ert tillträde av lägenheten där du som köpare bjuds in att närvara. Här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att du som köpare kan se att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför ditt tillträde. Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under Garantitiden i enlighet med gängse regler och normer.

8 – Garantitid
Garantitiden börjar gälla från att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för vitvaror, VVS och liknande är två år. Garantitiden på byggnadsarbeten och funktioner (hiss, värmepanna etc) är fem år.